Zarządzanie stanowi naukę ekonomiczną, zajmującą się działaniami dotyczącymi organizowania, planowania, motywowania oraz kontrolowania. Rozwój nauki o zarządzaniu przypada na przełom wieków dziewiętnastego i dwudziestego. Jednak już w starożytności praktykowano ustalanie i wdrażanie metod mających na celu usprawnienie systemu gospodarczego, społecznego i oczywiście wojska. Pierwsze oznaki powstawania tej dyscypliny wiedzy można dostrzec np. w budowie piramid egipskich czy w dziełach N. Machiavellego lub C. von Clausevitza.

Poza tym warto wspomnieć o Babilończykach, którzy stosowali akty prawne i środki polityczne. Grecy używali różnych systemów rządzenia miastami-państwami. Chińczycy tworzyli struktury organizacji dla agencji rządowych i w dziedzinach sztuki. Wenecjanie natomiast używali koncepcji projektowania organizacji i planowania, aby zdobyć panowanie na morzu.

Różnorodne interpretacje i definicje dziedziny zarządzania

Na początku XX wieku powstały trzy główne ośrodki rozwoju nauki o zarządzaniu i organizacji. We Francji, dwóch inżynierów w szczególności przyczyniło się do rozwoju kierunku ekonomicznego dla przemysłu. Henri Fayol sformułował jako pierwszy czternaście zasad zarządzania oraz stworzył koncept funkcji kierowniczych. Natomiast Henry Louis Le Chatelier nie tylko ma swój wkład w rozwój chemii, ale także stworzył zasady stopniowego doskonalenia, zwane obecnie cyklem organizacyjnym.

Nie czekaj! Napisz do nas już dziś!

Karol Adamiecki natomiast był przedstawicielem nurtu inżynierskiego w Polsce. On też zasłynął między innymi opracowaniem innowacyjnej metody kontroli jakości blach kotłowych oraz wynalezieniem urządzenia wykorzystywanego do pomiaru deformacji walców. Jednak jego największym sukcesem było opracowanie harmonogramów. Niepochlebne opinie zagranicznych inżynierów obwiniających za niską produktywność polskich robotników spowodowały, że Adamiecki potajemnie podjął obserwacje siły roboczej. Badał on 16-osobową grupę robotników, skupiając swą uwagę na czasie trwania czynności i długości przerw w pracy. Efektem jego obserwacji było powstanie harmonogramów, których zadaniem było wyeliminowanie braku harmonii i koordynacji następujących po sobie poszczególnych operacji.

W ciągu wielu lat powstało wiele definicji zarządzania, które akcentują odmienne aspekty tej dziedziny. Najogólniej rzecz ujmując, zarządzanie to zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu.

Zarządzanie jako kierunek studiów

Stosowanie w praktyce sprawnego działania oznacza konieczność zdobycia rozległej wiedzy, na podstawie której przyszły menadżer będzie w stanie ocenić, wytyczać oraz ustalić i wyznaczyć konkretne czynności, których podjęcie będzie wskazane z punktu widzenia zakładanych celów. Przyszli absolwenci po ukończeniu kierunku zarządzania będą w stanie ocenić sytuacje i podejmować decyzje biorąc pod uwagę wszystkie występujące okoliczności oraz uwarunkowania związane z funkcjonowaniem danej organizacji. Dlatego ten kierunek studiów jest multidyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedze z takich przedmiotów jak informatyka, matematyka dla ekonomistów, ekonomia, rachunkowość, trening interpersonalny, nauki o organizacji oraz zarządzanie jakością.

Po obronie pracy licencjackiej z zarządzania student może podjąć dalszą naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) bądź poszukiwać zatrudnienia w: firmach konsultingowych, agencjach reklamowych i marketingowych oraz przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, marketingu, sprzedaży, itp.

Kwalifikacje i perspektywy pracy po ukończeniu zarządzania

Zdobyte kwalifikacje po studiach magisterskich na kierunku zarządzanie:

– rozpoznawanie, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi i rzeczowymi,
– posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu,
– umiejętność realizowania głównych funkcji zarządzania procesami w organizacjach działających w sektorze gospodarczym, administracyjnym oraz bezpieczeństwa publicznego,
– interpretowanie, analizowanie i ocenianie zjawisk związanych z zarządzaniem,
– umiejętność przygotowania i podejmowania różnego rodzaju decyzji zarządczych oraz strategicznych,
– posiadanie wiedzy umożliwiającej założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Nie czekaj! Napisz do nas już dziś!

Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i obroniona praca magisterska otwierają drogę do poszukiwania zatrudnienia w firmach handlowych, zakładach produkcyjnych, biznesie, administracji, itp. Absolwenci mogą pracować m.in. jako kierownicy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, specjaliści do spraw organizacji i zarządzania, menedżerowie zarządzania w przedsiębiorstwach, doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Jak wybrać odpowiedni temat pracy dyplomowej?

Wielu studentów przed przystąpieniem do pisania pracy licencjackiej z zarządzania bardzo często zastanawia się, jaka tematyka jest właściwa dla tego typu opracowania. Jak się okazuje, wybór odpowiedniego tematu stanowi jeden z ważniejszych i kluczowych kroków, jakie należy podjąć w trakcie tworzenia pracy dyplomowej. Temat nie tylko determinuje nasze pisarskie poczynania, ale także w dużej mierze wpływa na późniejszy sukces lub porażkę. Dlatego warto solidnie podjeść do tego zagadnienia i zdecydować się na wybór takiego tematu, który nie tylko nas zaciekawi, ale także będzie chociaż częściowo zgodny z naszymi zainteresowaniami.

Temat pracy dyplomowej z zarządzania powinien jasno i precyzyjnie określać podjętą problematykę. Powinien być konkretny i w miarę możliwości zwięzły. Ważne jest także, aby tematyka tworzonej rozprawy naukowej była zgodna z wybraną specjalnością. Dobry temat pracy dyplomowej powinien wskazywać problem, którego rozwiązaniu ma służyć praca zaliczeniowa i mieć naukowy charakter. Oczywiscie praca musi być zrozumiała oraz poprawna pod względem językowym, a także zachęcać do zagłębienia się w określoną problematykę.

Zobacz też:

balck board white notice

Negatywna recenzja artykułu naukowego – i co dalej?

Trzeba się liczyć z tym, że zgłoszone artykuły naukowe spotkają się z negatywną recenzją i będą często odrzucane.


girl homework writing

Cel i teza w pracy magisterskiej i dyplomowej

Przed przystąpieniem do pisania pracy magisterskiej należy zaplanować plan i konspekt pracy.

Kierunki

Finanse

Administracja

Marketing

Farmacja

Pedagogika

Prawo

Socjologia

Turystyka

Bankowość

Chcesz napisać dobrą pracę z zarządzania?
– Odpowiemy w ciągu 24 godzin!
– Oferujemy pisanie wzorców prac dyplomowych 
– Pomoc w doborze bibliografii
– Pomoc w wyborze tematu
– Redakcja i korekta tekstu