Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) jest pisemną rozprawą wykonaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora na temat związany z kierunkiem kształcenia i studiowaną specjalnością. Z tego powodu wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym różnią się w zależności od uczelni, wydziału oraz stopnia kształcenia.

Zasady redagowania prac magisterskich i licencjackich

Standardy edytorskie dla prac zaliczeniowych w szkolnictwie wyższym nie są tym samym co korekta i formatowanie. Z punktu widzenia studenta poprawki oznaczają tylko poprawkę i zwykle nie dzieli się ich na kategorie. Jedynym podziałem, jaki istnieje w umyśle piszącego, jest zawartość merytoryczna oraz wymagania przedstawione przez uczelnie. Jeśli piszący ma poprawić marginesy albo dopisać bibliografię, nie ma dla niego znaczenia czy to korekta edytorska, czy redakcyjna. Pamiętajmy też, że korekty i formatowanie dokonywane są na zredagowanym tekście. Standardy edytorskie są podobne na wszystkich uczelniach, a czasami wręcz takie same.

Podział pracy na rozdziały

Pierwszym i oczywistym wymogiem jest zawarcie jasno sformułowanego celu i zakresu pracy. Zatem konieczna jest charakterystyka sposób jego realizacji, sformułowanie hipotez lub pytań badawczych, na które odpowiedzieć ma realizowana praca. Może to być ujęte we wstępie lub też w wyodrębnionym podrozdziale o tytule sugerującym podjęcie wskazanych kwestii. Ponadto:

2. Konieczna jest część ogólnoteoretyczna, będąca wynikiem przeglądu literatury przedmiotu, oraz wiedzy studenta zdobytej w toku realizacji studiów.
3. Część analityczna (empiryczna) poświęcona rozwiązaniu postawionego zadania. Rekomenduje się przestrzeganie zasady, aby prezentacja empirii była analizą wiążącą różne aspekty prezentowanych faktów i prowadziła do stawiania ocen i wysuwania istotniejszych wniosków.
4. Część podsumowująca, w której autor odnosi się do stawianych na wstępie celów pracy, napotkanych trudności ich realizacji oraz odpowiedzi na hipotezy i pytania.

Objętość pracy

Stosuje się minimalne wymagania co do ilości stron dla prac licencjackich i magisterskich.

Co wyróżnia prace licencjackie i magisterskie? 

a) zaawansowane opanowanie warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności w zakresie uzasadnienia postawionych tez,
b) znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru i wykorzystania oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie,
c) umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk,
d) umiejętność stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania obserwowanych zjawisk, a także poszukiwania i wykorzystania informacji zawartych w dokumentach źródłowych.

Cytowanie i biliografia

Literatura przedmiotu powinna być obfita i obejmować monografie naukowe, komentarze oraz czasopiśmiennictwo. Literatura musi być zgromadzona w sposób zupełny, tj. umożliwiający przygotowanie pracy i sformułowanie wniosków. Jest to niewątpliwie najbardziej czasochłonny etap pisania, który zwykle jest ignorowany przez studentów. Studenci studiów doktoranckich natomiast są już nauczeniu doświadczeniem i nie lekceważą przeglądu literatury. Dlatego kilka pierwszych miesięcy badan to zwykle czas na czytanie.


Kategorie: Edycja