Pisanie prac doktorskich

Praca doktorskia jest wymagana do uzyskania dwóch stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego. Powinna ona stanowić świadectwo opanowania metod badawczych oraz dążenia do pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Rozprawa habilitacyjna natomiast powinna stanowić wkład do nauki, co wiąże się również z wymogiem jej opublikowania w całości bądź w kluczowej części. Z tego powodu prace doktorskie mają szczególną wartość i powinny być na najwyższym poziomie. Wyróżnia je nie tylko zdecydowanie większa objętość (prace doktorskie mają przeważnie od 200 do 300 stron) oraz wykorzystanie bardzo rozległej listy bibliograficznej, ale przede wszystkim znaczenie naukowe wybranego tematu oraz rola, jaką odegra w pogłębieniu wiedzy.

Szczególnym wymogiem pracy doktorskiej jest nowatorstwo. Niewątpliwie również przygotowanie do napisania pracy doktorskiej wiąże się z normą znacznie bardziej zaawansowanych poszukiwań źródłowych, dogłębną znajomością wybranej specjalizacji oraz naukową praktyką zawodową. Natomiast plan pracy opiera się na podobnych etapach, jak pisanie innych prac dyplomowych i zakłada opracowanie konspektu, zebranie materiałów źródłowych, pisanie kolejnych części teoretycznych tekstu, analizę zebranych wyników badań, podsumowanie i złożenie w całość tekstu naukowego, stosownie do obowiązujących wytycznych formalnych.

Pomoc w pisaniu pracy doktorskiej

Nasza pomoc w zakresie przygotowań do pisania prac doktorskich związana jest z następującymi usługami:

Zaproponowanie nowatorskiego tematu pracy doktorskiej

Doktoranci specjalizują się w swojej dziedzinie naukowej i przeważnie wiedzą, jakie zjawisko lub tematyka powininna być poruszona w ich dysertacji doktorskiej. Czasami jednak brakuje im pomysłu na wydobycie innowacyjnych elementy lub sprecyzowanie problematyki w sposób nowoczesny i rozwijającą dotychczasowy dyskurs naukowy. Zdarza się też, że doktoranci po prostu nie wiedzą, jak ująć temat w zgrabny i jak najbardziej adekwatny do omawianego problemu sposób. Nasza pomoc w tym zakresie jest bezpłatna, pozwalając nam się przed Państwem wykazać i zdobyć Państwa zaufanie.

Opracowanie spisu bibliograficznego pracy doktorskiej

Wyszukanie publikacji naukowych to kluczowy element procesu przygotowawczego i stanowi podstawę do napisania pracy doktorskiej. Dzięki wieloletniej praktyce i dogłębnej wiedzy, wiemy gdzie szukać odpowiednich materiałów. Możemy przygotować dla Państwa listę najważniejszych pozycji bibliograficznych i na tej podstawie mogą Państwo samodzielnie napisać dysertację doktorską lub po prostu zapoznać się z publikacjami, które posłużą nam do sporządzenia tekstu służącego za bazę Państwa pracy. Usługa przygotowania spisu bibliograficznego wchodzi w zakres naszej oferty lub może być potraktowana jako jednorazowa usługa płatna.

Stworzenie konspektu pracy doktorskiej

Konspekt pracy doktorskiej to materiał zdecydowanie bardziej rozbudowany niż konspekt pracy magisterskiej. Przeważnie liczy on od 20 do 40 stron i składa się z planu pracy, szczegółowego opisu zawartości poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, dokładnego omówienia metody badawczej wraz z określeniem celu pracy oraz problemów i hipotez badawczych. Ważną częścią konspektu jest wskazanie osobistego nastawienia do wybranej problematyki oraz spis proponowanej bibliografii. Jest to usługa płatna od liczby zamówionych stron. Podobnie jak w przypadku pracy magisterskiej, tekst zawarty w konspekcie pracy doktorskiej można później wykorzystać jako część wstępu do opracowania, a także fragment części metodologicznej.

Opracowanie poszczególnych części tekstu dysertacji naukowej

Możemy także opracować tylko rozdziały stanowiące dla Państwa największe wyzwanie, na przygotowanie których nie mogą znaleźć Państwo czasu. Dla przykładu mogą poprosić nas Państwo o przygotowanie tylko części teoretycznych lub o napisanie części badawczej na podstawie przekazanego nam tekstu teoretycznego.

Opracowanie części metodologicznej pracy doktorskiej

Najczęściej zlecana usługa jest przygotowanie rozdziału o metodologii. W nim określamy cel i przedmiot badań, formułujemy problemy i hipotezy badawcze, przedstawiamy teren realizacji działań badawczych oraz wskazujemy na grupę badawczą, która uczestniczyła w procedurze badawczej.

Napisanie całej pracy doktorskiej

Podstawową usługą oferowaną przez nasz serwis jest pisanie opracowań naukowych. Przygotowane opracowanie naukowe ma charakter ekspertyzy, spełniającej wymogi stawiane przed pracami naukowymi. A zatem przygotujemy pełne opracowanie, rozdziały i podrozdziały, przypisy, spis wykorzystanej literatury, wykresów, tabel i rycin.

Dlaczego do pomocy przy pisaniu dysertacji warto nas wybrać?

Na Państwa zlecenie możemy napisać całość lub opracować tylko poszczególne rozdziały pracy, z którymi z pewnych względów nie mogą sobie Państwo poradzić, bądź na przygotowanie których nie mogą znaleźć Państwo czasu. Dla przykładu mogą poprosić nas Państwo o przygotowanie tylko części teoretycznych, stanowiących punkt wyjścia dla zrealizowanych badań, lub o napisanie części badawczej korespondującej z przekazanym nam tekstem teoretycznym. Na Państwa życzenie możemy też dokonać analizy zebranych w tym zakresie danych.