Przed przystąpieniem do pisania pracy magisterskiej należy zaplanować plan i konspekt pracy. Na tym etapie zostaje zdefiniowany cel pracy dyplomowej, który należy jasno wyjaśnić. Jaki jest cel podejmowanych badań, założenia lub na jakie pytania szukamy odpowiedzi?

Jak prawidłowo formułować tezę i cel pracy magisterskiej?

Celem niniejszej pracy będzie przebadanie dzieci klas przedszkolnych cztero i pięcioletnich oraz pięcio i sześcioletnich i zbadanie czy stosowanie metody W. Sherborne ma wpływ na rozwój percepcji wzrokowo – ruchowej.

Głównym celem pracy była analiza prawidłowości przestrzennej i czasowej zmienności
miesięcznych oraz rocznych maksymalnych dobowych sum opadów (MSDO)

„Celem pracy jest analiza zmian liczebności populacji mrówek w wybranych regionach Polski południowej w XXI wieku i analiza związku jaki zachodzi pomiędzy tymi zmianami a fazami Księżyca”.

Jak widać z powyższych przykładów, cel pracy powinien być sformułowany jak najbardziej zwięźle, zrozumiale i precyzyjnie we wstępie. Rozdział „cel i zakres pracy” może być samodzielnym rozdziałem lub może być elementem „wprowadzenia”. Jeśli jest więcej niż jeden, najlepiej przedstawić je w punktach. Można też napisać cel główny i zaplanować etapy jego realizacji. Ważne jest, aby składał się z dwóch części. Część pierwsza opisuje cel i odpowiada na pytanie: co było oczekiwanym rezultatem pracy? Część druga natomiast dotyczy zakresu pracy zaliczeniowej i odpowiada na pytanie: co trzeba było zrobić, aby ten rezultat osiągnąć?

Zwykle jest to krótki fragment tekstu o objętości do jednej strony. Aby prawidłowo ustalić i sprecyzować cel pracy magisterskiej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim własne zainteresowaniami i kompetencje promotora. A więc cel pracy ma ścisły związek z wyborem tematu oraz tego, jak sprecyzujemy sam tytuł pracy dyplomowej. Druga sprawa to jednoznaczność. Cel pracy dyplomowej musi być tak napisany, aby wykluczał jakąkolwiek wieloznaczną interpretację. Dodatkowo cel musi być:

– weryfikowalny – musi być możliwe określenie stopnia jego osiągnięcia. Najlepiej, aby był sformułowany w sposób mierzalny,
– realistyczny – możliwy do osiągnięcia z uwzględnieniem istniejących ograniczeń czasowych, sprzętowych lub organizacyjnych,
– istotny – ciekawy poznawczo lub użyteczny w praktyce,

Prace teoretyczne i badawcze

W pracach badawczych wyróżniamy następujące rodzaje celów:

Cele teoretyczne (poznawcze)

Polegają na sformułowaniu ogólnych założeń koncepcji i opracowaniu modelu. Opierają się na dążeniu do zdobycia informacji na temat ciekawych zjawisk, pod względem takich aspektów, jak: specyficzne cechy tych zjawisk, ich uwarunkowań i wewnętrznych zróżnicowań, poziomu ich występowania oraz częstotliwości.

Cele praktyczne

Dążą do ustalenia przydatności jakiejś metody (to np. opracowanie planu marketingowego, biznes planu…).

Cele metodologiczne

Polegają na opracowaniu metody lub metodyki badań. Dlatego w pracy magisterskiej najlepiej jest zaakcentować cele teoretyczne i metodologiczne, a w pracy inżynierskiej cele praktyczne.

W pracach badawczych mamy również do czynienia z tezami. W pracy magisterskiej sformułowanie tezy jest bardzo ważne i konieczne. Natomiast formułowanie tezy na poziomie pracy licencjackiej nie jest wymagane. Teza jest zdaniem zawsze prawdziwym, niezależnie od dokonanych w nim uwarunkowań. Jest głównym przesłaniem pracy, a przebieg całej treści pracy badawczej powinien zmierzać do jej udowodnienia; obalenia, zweryfikowania lub sfalsyfikowania (w okolicznościach niemożności przeprowadzenia ścisłego dowodu bądź udowodnienia swoich racji w oparciu o wiedzę naukową). Teza może dotyczyć istnienia nieznanego lub nie w pełni znanego zjawiska.

Teza, to kwintesencja przemyśleń na wybrany temat. Im będzie bardziej innowacyjna i świeża, tym brdziej praca dyplomowa stanie się ciekawsza.

Czym powinna się charakteryzować dobrze sformułowana teza?

  • Powinna być efektem uważnej i wnikliwej analizy tematu.
  • Teza powinna intrygować i zachęcać do czytania.
  • Powinna być zrozumiała, konkretna i do rzeczy – w jednym zdaniu.
  • Powinna być pretekstem do przeprowadzenia badań i dawać do myślenia,
  • Zawsze musi być poparta wiedzą.

Sformułowanie ciekawej tezy i wysnucie prawidłowego celu pracy naukowej, stanowią duże wyzwanie. Jednak elementy te otwierają drzwi do powstania doskonałych prac magisterskich, prac inżynierskich czy licencjackich.

Metoda – sposób postępowania prowadzący do osiągnięcia planowego celu.

Co jest głównym celem pracy magisterskiej?

Głównym celem pracy dyplomowej jest cel edukacyjny. Student, pisząc pracę dyplomową, demonstruje nabyte cechy i umiejętności. Praca dyplomowa licencjacka oraz praca dyplomowa inżynierska potwierdzają zdobytą na studiach wiedzę i kompetencje. Dodatkowo są dowodem na to, że osoba potrafi zrealizować cel pracy, analizować dane oraz wyciągać wnioski.


font

Skróty i skrótowce

Skrót to niesamodzielna cząstka wyrazu będąca znakiem, symbolem pełnego słowa lub wyrażenia, powstała poprzez odcięcie kilku ostatnich liter wyrazu lub odjęcie ich ze środka.


red pen

Artykuły publicystyczne i naukowe w języku angielskim

Bardzo często zgłaszają się do nas autorzy tekstów zarówno naukowych, jak i publicystycznych, którzy chcą publikować w języku angielskim.

Kategorie: Porady