Język angielski to lingua franca naszych czasów. Język angielski jest wszechobecny i trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszym świecie bez podstawowej jego znajomości. Jest obecny w filmach i serialach, czasopismach i magazynach, piosenkach, w reklamach, a nawet na przedmiotach codziennego użytku. To właśnie angielski jest powszechnie używanym językiem w nauce czy technologii, a pewne dziedziny zostały niemalże całkowicie zmonopolizowane przez anglojęzyczną terminologię (informatyka, ekonomia, a coraz częściej także medycyna).

Pisanie w obcym języku jest swoistą umiejętnością. Aby opanować sztukę pisania należy bowiem myśleć w tym samym języku, w którym się pisze. Podstawa kariery naukowej jest wymiana informacji i w pewnym momencie każdy staje przed koniecznością opublikowania wyników swoich badań. Najlepiej, jeśli zostaną one opublikowanie w uznanym czasopiśmie międzynarodowym, o wysokim wskaźniku cytowań. I tu pojawia się problem, bo aby publikacja została przyjęta, musi ona nie tylko zawierać nowe, rzetelnie omówione wyniki, ale także powinna zostać napisana we właściwy sposób, zgodny ze standardami wymaganymi przez wydawców tych czasopism.

Najważniejszy jest wybór czasopisma

Skuteczne pisanie artykułów naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Wybór czasopisma jest najważniejszy, gdyż każde czasopismo ma swoje wymagania, proces recenzji i oceny. To, dla kogo piszemy będzie miało największy wpływ na to, jak to zrobić. Już na początku trzeba rozróżnić język angielski brytyjski od amerykańskiego czy australijskiego. Samo to kryterium zdecyduje czy artykuł będzie przyjęty do publikacji. 

Większość publikacji naukowych jest jedynie przeglądane pod kątem zawartych informacji. Czytelnik chce poznać zawartość artykułu i znaleźć odpowiednie informacje dokładnie w tym miejscu, w którym powinny być zawarte. Jeśli wiec nasz artykuł ma służyć swojemu celowi, musi on być napisany w sposób zorganizowany i czytelny. Złe pisanie opóźnia dobrą naukę. Bez względu na to, jak spektakularne doświadczenie badawcze przeprowadziliśmy, nikt go nie doceni, jeżeli przedstawimy je w mało przystępny sposób.

Uniwersalna struktura IMRaD

Dobra struktura tekstu nie jest gwarancja publikacji, ale jest jedną z najczęstszych przyczyn dla których artykuł naukowy nie został zaakceptowany. Dlatego znajomość i wykorzystanie struktury pokazuje, że w ogóle nie wiemy, o co w tym interesie chodzi.

Wiele czasopism w swoich wytycznych dla autorów podaje informacje o maksymalnej objętości tekstu, wytyczne co do przygotowania wykresów, załączników itd. Jednakże równie wiele czasopism nie podaje, jakiej struktury tekstu oczekuje od autorów: zakłada się, że jest to oczywiste i zrozumiałe samo przez się. Tym powszechnym standardem tekstu naukowego jest struktura IMRAD, której nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw sekcji (części) artykułu: Introduction, Methods, Results, and Discussion.

Introduction (Wstęp)

Przedstawienie celów pracy można poprzedzić krótkim wstępem – wprowadzeniem do kontekstu. W tej części muszą zostać przestawione hipotezy i przedmiot badawczy. Musimy opisać swoje podejście, perspektywę badawczą oraz to, co nasze rezultaty wnoszą do nauki. Powinny znaleźć się tu odpowiedzi na pytania:

Co badaliśmy?
Dlaczego podjęty problem badawczy jest ważny?
Co o tym problemie wiedzieliśmy, zanim podjęliśmy się badań?
W jaki sposób nasze badania poszerzyły wiedzę na temat problemu?
Używajmy strony czynnej, tak często, jak to możliwe.

Literature Review (Przegląd literatury)

Tło teoretyczne i przywołanie najważniejszych podobnych prac mających wpływ na rozwój danej dziedziny. Tutaj warto oprzeć się na tekstach opublikowanych w najlepszych czasopismach i odnosić się do orignalnych prac badawczych.

Materials and Methods (Metoda i Materiały)

W tej sekcji należy opisać „bazę empiryczną”, czym jest i jak jest analizowana oraz szczegóły stosowanych metod.

Opis procedur (eksperymentalnych, ankietowych itd.)
Procedura zbierania materiałów.
Opis kryteriów przeszukiwania.
Opis odczynników.
Opis grupy kontrolnej (grupy osób itd.)

Results (Wyniki)

Obiektywne przedstawienie kluczowych wyników, ale bez ich interpretacji. Dzielimy wyniki zgodnie ze zbiorami danych (np. jeśli analizowaliśmy wywiady oraz ankiety, to musimy je osobno omówić).

Discussion (Dyskusja)

W tej sekcji wyniki są interpretowane. To jest jedyna sekcja gdzie obowiązuje jedynie pisanie na temat, bez żadnych innych wytycznych. Warto tu zawrzeć następujące kwestie:

Co ustaliliśmy nowego w naszych badaniach?
Co wiedzieli inni, a co my wiemy?
Jakie są podobieństwa i różnice w wynikach?
Jakie wnioski z tego można wyciągnąć?
Jakie plany badawcze mamy?
Czy nasze wyniki potwierdziły hipotezę?

Europejskie Stowarzyszenie Redaktorów Naukowych

Istnieją pewne uniwersalne wymogi dotyczące zawartości publikacji naukowych, stylu ich pisania, cytowań, a nawet stosowania utrwalonych zwrotów. (EASE, European Association of Science Editors), które udostępnia publikacje zawierające wytyczne pisania takich tekstów. Dwie publikacje mają kluczowe znaczenie.

Wskazówki EASE dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim są zawarte w „The EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles”. Publikacja jest całkowicie bezpłatna i zawiera mnóstwo cennych porad i wskazówek dotyczących ogólnych zasad pisania publikacji, zagadnień ogólnych, takich jak lista autorów, streszczenie, struktura tekstu czy bibliografia, sposobu pisania oraz bardzo konkretne omówienie kwestii językowych. Wersja polska w tłumaczeniu Sylwii Ufnalskiej jest do pobrania tutaj.

Druga z publikacji EASE, „Science Editor’s Handbook” jest już wydawnictwem dostępnym odpłatnie i zawiera dużo więcej, znacznie dokładniej omówionych zagadnień. Warto zapoznać się przynajmniej ze wskazówkami, gdy planujemy napisać publikację naukową w języku angielskim, lub też przyjdzie nam taki teks tłumaczyć z języka polskiego, a przynajmniej jeden egzemplarz podręcznika powinien znajdować się w bibliotece każdej uczelni.

Efektywne pisanie artykułu naukowego po angielsku

Publikowanie w języku angielskim jest kluczowe dla dobra każdej kariery naukowej. Pisanie dobrych tekstów naukowych tak, aby w sposób przejrzysty prezentowały tezę, jest dużym wyzwaniem zarówno dla autorów, których język angielski nie jest językiem ojczystym, jak i dla autorów anglojęzycznych. Zasób słownictwa wydaje się być sprawą pierwszorzędną, ale dogłębne zrozumienie zagadnienia i sprawne posługiwanie się składnią tez ma ogromne znaczenie. Dobrze napisany artykuł naukowy przyniesie autorowi wiele korzyści: będzie łatwiejszy do analizy dla redaktora czasopisma, będzie szybciej i korzystniej oceniony przez recenzentów, zainteresuje większą rzeszę czytelników, wygeneruje więcej cytowań i w rezultacie pozytywnie wpłynie na karierę autora.

Aby publikacja była efektywna, trzeba najpierw zaakceptować fakt, że w przygotowaniu artykułu potrzebna będzie pomoc. Proces redagowania tekstu możemy podzielić na dwa etapy: pisanie tekstu i końcowe językowe przygotowanie tekstu. W zależności od tego, jak sprawnie posługujemy się językiem angielskim, potrzebna pomoc będzie minimalna bądź znacząca.

W zależności od osobistych predyspozycji piszącego, można prace napisać po polsku i skorzystać z usługi tłumacza, albo od razu pisać po angielsku. Jest to indywidualna decyzja autora uzależniona od swobody, z jaką autor posługuje się językiem angielskim. Nasz serwis oferuje pomoc w obu przypadkach. Dla autorów niemających bliskiego kontaktu z językiem angielskim najlepszym rozwiązaniem będzie zadbanie o przejrzystość tekstu po polsku i praca z tłumaczem. Artykuły napisane po angielsku, ale tylko w sensie używania angielskich słów, są niezmiernie trudne do poprawy. Dlatego w takim przypadku najlepiej pozostawić tłumaczenie z polskiego w oryginale. W przeciwnym razie tekst będzie zupełnie niezrozumiały dla recenzenta i spowoduje, że artykuł zostanie odrzucony. Aby zadbać o wykończenie tekstu pod względem językowym. Tym zajmuje się osobę, której pierwszym językiem jest język angielski. Reasumując, w zależności od jakości i poziomu językowego, każdy tekst wymaga korekty (proofreading), edycji (language editing) i przepisania (re-writing).

Zapraszamy do kontaktu.

Zasoby cyfrowe Biblioteki Jagiellońskiej